Stadgar

§  1.
Föreningens namn är Smålandsåkarnas Veteranförening och har till uppgift att genom sällskaplig samvaro bibehålla kontakten mellan äldre medlemmar inbördes och med Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland.

§   2.
Till medlem i föreningen kan inväljas den, som varit medlem i Kronobergs läns Åkeriförening och/eller i Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland, samt även den som varit tjänsteman anställd i något av åkerinäringen närstående företag, samt i speciella fall även annan person efter styrelsens godkännande.  Det förutsättes att ny medlem har fortsatt intresse av åkeribranschen och dess organisatoriska utveckling och verksamhet.

§   3.
Förslag till medlemskap kan till styrelsen ingivas av medlem.
Veteranföreningens styrelse inbjuder därefter till medlemskap den som uppfyller villkoren enligt § 2.

§   4.
Föreningens styrelse kallar till sammanträde minst två gånger varje år, varav årsmötet skall hållas senast den 30 juni.
Kallelse till årsmöte skall åtföljas av styrelse- och revisionsberättelse jämte  bokslutsredovisning och förslag till vinst- eller förlustdisposition.

§   5.
Vid ordinarie årsmöte väljer medlemmarna en ordförande på ett år och därefter styrelse om 2 eller 4 ordinarier ledamöter jämte 2 eller 3 suppleanter för en tid av 2 år med växelvis mandattid. Styrelsen konstituerar sig själv.
Årsmötet skall välja 2 revisorer jämte en suppleant.
Även en valberedning på minst 3 ledamöter bör väljas.

§   6.
På förslag av styrelsen kan årsmötet besluta om årsavgifter för kommande år.

§   7.
Ändring av dessa stadgar kan föreslås av styrelsen och föreläggas två på varandra följande föreningsmöten för beslut.

§   8.
Beslutas upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Smålandslänens Åkeriförening som därefter beslutar om dess användning till premier eller utbildning.

§   9.
Dessa stadgeändringar har antagits vid Smålandsåkarnas veteranförenings årsmöten 
den 2014-12-10 och 2015-05-15